Stanovisko Zeleného kruhu k výstavbě VRT v České republice

7.2.2024 bylo odsouhlaseno v Zeleném kruhu – asociace ekologických organizací STANOVISKO výstavbě VRT v ČR. V současnosti je platný Program rozvoje rychlých železničních spojení v ČR schválený v květnu 2017. V programovém prohlášení z 1. března 2023 je uvedena výstavba vysokorychlostních železnic na našem území jako priorita. Náklady na přípravu VRT se do roku 2022 pohybovaly ve stovkách milionů korun ročně, přičemž v roce 2023 se jednalo již téměř o 1,25 mld. Kč. Schválené jsou 3 studie proveditelnosti. Číst více…

Vlastníci a nájemci pozemků vyjádřete svůj nesouhlas s geologickými pracemi!

Jestliže vlastník nesouhlasí s prováděním jakýchkoli geologických prací a souvisejících činností pro přípravu vysokorychlostní železnice VRT na výše uvedených pozemcích ve smyslu § 14 zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zejména nesouhlasí s jakýmikoli zásahy do výše uvedených pozemků, nesouhlasí s prováděním vrtů, sond, výkopů, penetrací, měření apod., nesouhlasí se vstupem na výše uvedené pozemky může svůj nesouhlas zaslat spol. SUDOP Praha a.s. na přiložených tiskopisech: Číst více…

Reakce obcí na oznámení spol. SUDOP Praha a.s.

Obce Středočeského kraje stále čekají na vyjádření k námitkám, které dali v květnu 2022 k 9. aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (AZUR). AZÚR je nezbytný krok k zahájení přípravy stavby VRT. Proto předpoklad, že se na územích obcí mají dělat geologické práce spojené s výstavbou VRT, je přinejmenším udivující. Pochybnosti obcí: Obec č.1: Obec Černíny, Obec č.2: Obec Červené Janovice, Obec č.3: Obec Kořenice, Obec č.4: Městys Kounice, Obec č.5: Obec Nepoměřice, Obec č.6: Obec Opatovice I, Číst více…

RS 1 VRT Předběžný geotechnický, hydrogeologický průzkum

V polovině února 2023 došlo do datových schránek obcí oznámení o zahájení předběžného geotechnického a hydrogeologického průzkumu na katastrálním území obci od Poříčan po Světlou nad Sázavou. Tyto práce mají být prováděny v souvislosti se stavbou VRT – RS 1 VRT. Stojíme v údivu nad arogancí moci. Mnozí nechápou, jak mohou být v dnešní době vydávány finanční prostředky na  přípravu nejdražší stavby v historii ČR, když nejsou naplněny elementární požadavky dotčených obcí, institucí a nás občanů. Není oficiálně Číst více…

Požehnané svátky vánoční, spokojenost, zdraví a neVRT v novém roce přejí VRTáci z.s.

VRT a zvláště chráněné druhy

Začátkem roku 2022 byla schválená studie proveditelnosti vysokorychlostní železniční tratě (VRT)pro trasu Praha – Brno – Břeclav. Na vybraných úsecích se začínají zpracovávat posouzení koncepce vlivu na životní prostředí SEA i EIA. Faktem zůstává, že plánovaná trasa prochází přes řadu přírodně hodnotných lokalit, které momentálně nejsou zařazeny mezi chráněná území. Jedná se například o mokřadní biotopy s tůněmi, rozsáhlé rákosiny, staré viničné terasy, údolí potoků s doupnými vrbami, lesy se skalními výchozy nebo i polní Číst více…

Stanoviska MZe a MŽP k umístění koridoru VRT Střední Čechy

Stanoviska Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí k umístění koridoru VRT Střední Čechy Díky svobodnému přístupu k informacím jsme získali stanoviska MŽP a MZe k umístění koridoru stavby VRT ve Středočeském kraji. Umístění VRT v rámci územní rezervy bylo představeno projektantem vybraným Středočeským krajem na veřejném projednání 9. aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje v květnu tohoto roku. Poté mohli jednotlivci, spolky, obce a ministerstva podat námitky a připomínky k projednávané trati. Stanoviska obou ministerstev k Číst více…

Jakou cenu může mít rychlost?

Bez vody není života je jen fráze, která nabývá nových rozměrů. Dnes a denně jsme zaplavováni informacemi o vysychajících zdrojích pitné vody na celém světě. Jako například v článku uveřejněném 18. 8. 2022 na webu Seznam zprávy. Správa železnic s.o. si s tím však těžkou hlavu nedělá. Plánuje výstavbu Vysokorychlostní trati téměř podle pravítka (poloměr oblouků nové trati 7 km) bez ohledu na lokální zdroje vody. Na Kutnohorsku by výstavba VRT odřízla min. 1/3 vodárenského Číst více…

Koncepční zastaralost vysokorychlostních vlaků

Objevili jsme pro vás zajímaný filosoficky laděný článek p. Jakuba Horňáčka ke koncepci vysokorychlostních tratí. Článek byl publikován pod názvem – Vysokorychlostní vlaky jako relikt modernity, na webu denikreferendum.cz. Vybrali jsme pro vás několik následujících odstavců na ukázku. “I vysokorychlostní vlaky jsou takovými geneticky modifikovanými organismy, jelikož skrze ně je na železnici projektována logika letectví. Tyto vlaky spojují jen největší metropole, byť největší objemy železniční doprav bývají v rámci metropolitních zón, přebírají stejné algoritmy pro určení ceny Číst více…

VOLBY do Senátu PČR, obvod číslo 40, Kutná Hora

VRTáci a jejich příznivci jdou po roce opět volit. Budeme vybírat nového senátora do senátorského obvodu č. 40 – Kutná Hora. Plánovaná novostavba VRT vede téměř středem a přes celý tento obvod. Dosud jsme oslovili šest kandidátů do Senátu PČR z nichž nám na naše zaslané dotazy odpověděli následující tři kandidáti: Současný senátor Ing. Jaromír Strnad (ČSSD, ANO) Zastupitelka města Kutná Hora Ing. Kateřina Daczická, MBA (ODS) Mgr. Jiří Strachota, Csc (Svobodní) Všem kandidátům Kutnohorského Číst více…

Váš hlas bylo slyšet

Dne 7. června 2022 v odpoledních hodinách, byla v Petičním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR projednána petice STOPVRT. Přítomno bylo 12 poslanců PSP ČR. Zpravodajem naší petice byl p. poslanec Ing. František Petrtýl, který přítomným poslancům petici představil. Z hostů byl přítomen ředitel Odboru strategie Ministerstva dopravy ČR Ing. Luděk Sosna a ředitel odboru přípravy vysokorychlostních tratí Ing. Martin Švehlík. Za stranu petentů zde samozřejmě nesměla chybět starostka a předsedkyně Petičního výboru p. Kateřina Klečáková, Číst více…

Pozvánka na setkání občanů proti VRT

Jménem Sdružení Vrchovina, si vás dovolujeme pozvat, na setkání občanů na téma: “Výstavba vysokorychlostní trati v ČR” Termín konání: čtvrtek 23. června 2022 od 18:00 hod. Místo konání: Okrouhlička 25, Šejdorfský mlýn. Téma setkání: podání aktuálních informací o přípravě stavby vysoko- rychlostní trati v ČR a kroky obcí a organizací, které proti VRT vystupují. Program: Martina Nováčková – zástupce společnosti VRTáci – aktuality o VRT Jan Mikulka – neEkonomika VRT, Studie proveditelnosti Miroslav Šafařík – Číst více…

Připomínky k návrhu 9. aktualizace Zásad územního rozvoje

11. 5. 2022 se v Uhlířských Janovicích uskutečnilo VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Středočeský kraj nechal zpracovat projekt na umístění koridoru tratě VRT do územní rezervy. Zároveň bylo zpracované Posouzení vlivu na životní prostředí – SEA. Z jednání byl pořizován video záznam zadavatelem aktualizace tj. Středočeským krajským úřadem (videozáznam je bohužel neveřejný a tudíž občanům nepřístupný). 7 dní od veřejného projednání 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje mohli do procesu Číst více…

Jak je to s transevropskou dopravní sítí železnic (TEN-T)?

Správa železnic i mnozí političtí představitelé nás při svých prohlášeních a presentacích ujišťují, že Evropská unie nás zařadila do transevropské sítě vysokorychlostních tratí TEN-T. A proto nám EU náklady na stavbu nové VRT i zainvestuje. Výše uvedene tvrzení se objevilo i v projektu zpracovaném k 9. aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, z kterého citujeme: Výsledky vyhodnocení přeshraničních vlivů Koridory D216 a D217 jsou v 9A ZÚR SK provedeny z důvodu zajištění podmínek pro rozvoj Číst více…

Předání Petice „STOP VRT“ v Poslanecké sněmovně PČR

V pondělí, dne 25.4. 2022, předsedkyně petičního výboru p. Kateřina Klečáková a p. Jaroslav Lukeš navštívili Poslaneckou sněmovnu PČR, aby předali podpisy Vás všech občanů, kteří jste se podepsali pod petici STOP VRT. Pod petici se podepsalo 8 454 občanů ČR. Petiční archy vážily 7 kg a tak doufáme, že podpisy občanů budou mít v Poslanecké sněmovně PČR dostatečnou váhu. Petici převzala tajemnice Petičního výboru p. Jirků. P. Jirků zároveň přislíbila, že obsah petice bude Číst více…

Státní správa dělá další krok k přípravě výstavby vysokorychlostní tratě

Krajský úřad Středočeského kraje, oznamuje veřejné projednání návrhu 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „9. AZÚR SK“) a Vyhodnocení vlivů 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“), který vymezuje koridory pro veřejně prospěšné stavby vysokorychlostní trati (dále jen „VRT“) Poříčany – Světlá nad Sázavou a spojka v úseku VRT – Nymburk, včetně staveb souvisejících. Veřejné projednání se bude konat ve středu dne 11. 5. 2022 Číst více…

VRTáci v Senátu PČR

VRTáci v Senátu PČR

Dne 9.3.2022 jsme se na pozvání p. senátorky Žákové – předsedkyně podvýboru pro energetiku a dopravu zúčastnili jednání v Senátu PČR. Setkání se zúčastnili 4 senátoři – Správa železnic, Ministerstvo dopravy, náměstkyně Ministerstva životního prostředí, radní pro dopravu Krajského úřadu pro Středočeský kraj; za Memorandum obcí pak Ing. Šafařík, za Koridor D8 Ing. Klečka, JUDr. Svoboda, Mgr. Schuller, a za z.s.VRTáci Ing. Mikulka a MVDr. Martina Nováková. Před setkáním jsme zaslali 10 zásadních otázek, na Číst více…

Rychlodráha nespí

V prosinci minulého roku nastoupila nová vládnoucí garnitura. Zadlužení naší země stoupá nevídaným tempem (800 mld. Kč za poslední 2 roky), inflace bude atakovat 10% a Covid stále zatěžuje naši ekonomiku. A přesto nejen vládnoucí strany nadále plánují výstavbu vysokorychlostních železničních tratí (VRT). Kolik to však bude stát a jak to zasáhne nás všechny jako daňové poplatníky? Pokračovat na celý příspěvěk..

PF 2022

Spolek VRTáci přeje klidné a radostné prožití Vánoc. Děkuje Všem, kteří se zapojili v minulém roce do činnosti a Všem, kteří byli ochotni naslouchat obyvatelům naší krásné vlasti. Těšíme se, že ve zdraví se budeme setkávat i následujícím roce. Pěkné Vánoce přeje za spolek, Martina Nováková Celé přání zde.

CO NEMOHLO VYJÍT V REFLEXU ANI V REPORTÉRU

Článek, který si zde můžete přečíst byl připravován pro časopis Reflex Evou Turnovou na základě dění kolem plánované VRT v jarních měsících tohoto roku.. Dokonce byl již stanoveno i vydání v němž bude článek otisknut, ale nebyl. Místo toho redaktoři mlčeli několik týdnů.  Dále byl text nabídnut časopisu Reportér, kde se situace opakovala. Nejprve nadšení a slib uveřejnění a potom dlouhé mlčení a článek zveřejněn nebyl. Proto si můžete celý článek přečíst zde.

E – Truck

Dálnice, kde nákladní auta jezdí jako elektrické vlaky. To, co se zdálo být jen vtip, může být i skutečnost. Výše uvedené video, mluví samo za sebe. Přestože bylo umístěno na web pouze před několika dny zaznamenalo již 1,4 milionu shlédnutí. Představa, že jednoho dne budou na dálnicích jezdit vozidla napájená zelenou elektřinou, se stává realitou. Nákladní auto se připojí na elektrický zdroj a pojede, odpojí  se tam kde potřebuje. Zbytek cesty do konečné destinace dojede Číst více…

“Raději ustoupíme od plánů na výstavbu HS2, než abychom je slepě následovali,” říká britský ministr dopravy.

Plány na výstavbu trati mezi Birminghamem a Leedsem pravděpodobně nepřinesou lidem žádné výhody “tím nejlepším způsobem”, říká ministr dopravy. Našim českým čtenářům přinášíme stručnou rekapitulaci anglickeho článku, který vyšel dne 4.10.2021 v britských novinách The Telegraph. https://www.telegraph.co.uk/…/hs2-faces-major-rethink…/ Výstavba HS2 (High Speed 2) čelí zásadnímu přehodnocení, naznačil Grant Shapps (britský ministr pro dopravu). Vláda se nebude „ slepě řídit “ plány vypracovanými téměř před dvěma desetiletími. V současné době  probíhají stavební práce na první fázi projektu Číst více…

VOLBY 8-9. 10 2021

VRTáci jdou samozřejmě VOLIT! Všichni víme moc dobře jak důležité je dnes či zítra jít vhodit svůj hlas. Podporujeme kandidátku SPOLU paní NINU NOVÁKOVOU, je s námi v kontaktu, diskutuje na téma VRT, naslouchá argumentům. Veřejně nás podpořila, a to nejen svým vystoupením na Klimešce. Její podpora bude ve sněmovně potřeba!Držíme nám všem palce pro správnou volbu a my kroužkujeme.

Prohlášení Memoranda o vzájemné spolupráci

K dnešnímu dni přistoupilo k memorandu 123 subjektů (obcí, právnických osob, fyzicky  podnikajících osob) včetně MAS (Lípa pro venkov, Podlipansko,), mikroregionů, sdružení  (Kutnohorský venkov, Sdružení Vrchovina) a spolků (VRTáci, Koridor D8, Rozvrtaná krajina,  Fórum občanů Chlumecka), které zastupují další stovky obcí z celé České republiky, a to  nejenom dotčenými stavbou VRT. Projekt VRT je největší a nejnákladnější stavba v historii ČR, která je plánována ve  veřejném zájmu, z veřejných prostředků, a přitom s ní není Číst více…

P O D Ě K O V Á N Í

Děkujeme všem občanům, kteří svým podpisem Petice „STOP VRT“ vyjádřili svůj nesouhlas k plánované výstavbě Vysokorychlostních tratí v České republice. Děkujeme všem starostům, kteří nelitovali svého vzácného času a zajistili podpisy od občanů svých obcí. Děkujeme všem lidem, kteří si petiční archy vytiskli a shromažďovali podpisy od svých kolegů, kamarádů a sousedů. Velice si vážíme Vaší pomoci. Petiční archy zasílejte prosím na adresu: VRTÁCI z.s. Tuchotice 29 284 01 Kutná Hora nebo Kateřina Klečáková Onomyšl 60 285 Číst více…

1 million Euros to spend on PR. 0 Euros for transparency for Czech High Speed Rail

Czech Railway Authority (SŽ) seek professional help to tell the ‘truth’ to the public over the VRT project .((https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract_display_10321.html)) Rather than make full and frank disclosure of the numerical analysis that ‘supports’ their business case, SŽ decided to use 27m kc of our money to engage a PR company to sell us the unsellable. That is on top of their existing PR department and budget for the Czech HSR (VRT). VRTáci z.s. demand full and Číst více…

International section

The VRTáci association has had various requests from non Czech speaking people and organizations for translations of their articles. These people mainly have English either as their first or second language. We will therefore publish a subset of some of our more popular articles in the new ‘English’ category as we have time. For example, this step will help inform those decision makers in the EU of the status of the ill conceived Czech High Číst více…

Vysokorychlostní železnice má vést malebným Kutnohorskem

RNDr. Ivo Šanc, CSc. Jak někteří čtenáři vědí, připravuje se výstavba vysokorychlostní trati (VRT), která spojí Prhu s Brnem. Vlaky budou dosahovat rychlosti až 300 km/hod. Díky tomu se má cesta mezi Prahou a Brnem zkrátit o více než hodinu. Trať povede i Kutnohorskem, tedy nám dobře známou krajinou, která dala vzniknout i slovům národní hymny. Vysokorychlostní trať si můžeme představit jako dvoukolejnou železniční trať na náspu nebo naopak v zářezu dvacet metrů širokém s Číst více…

Cesta nikam, ale velmi rychle.

Ve zkratce o vysokorychlostní železnici v Kalifornii, USA napsal Thomas Sowell pro časopis The New American, 31.ledna, 2012 Ve svém článku z roku 2012 legendární americký ekonom Thomas Sowell varoval před nástrahami tehdy navrhované kalifornské vysokorychlostní železnice. Našim čtenářům jsme pro usnadnění ve stručnosti přeložili anglický originál,  který najdete níže: https://thenewamerican.com/getting-nowhere-very-fast-on-high-speed-rail/ Poté skončíme shrnutím toho, co se stalo od roku 2012. Dr. Sowell píše, že navzdory obrovským státním dluhům zde existovala politická touha kalifornského guvernéra Číst více…

VRT –Tunel do pozítří

VRTáci:  v bodech prezentace JUDr. Petra Svobody, který byl pondělí v  hale Klimeška opakovaně přerušen souhlasným výrazným potleskem v průběhu svého krátkého vystoupení.   Zástupci Správy železnic, Ministerstva dopravy i SIRDO,  Středoevropského institutu pro rozvoj dopravy pod vedením ředitele, exministra dopravy, JUDr. V. Kremlika, představeného jako nově založeného českého nezávislého institutu, přizvaného k posouzení problematiky VRT, přijeli do Kutné Hory.  V pondělí 6.9.2021 se utkali v Kutné Hoře při další debatě o plánované přípravě VRT se Číst více…

Ve sportovní hale Klimeška diskutovali o plánech na výstavbu vysokorychlostní tratě

Zdroj: https://www.svoboda.info/zpravy/kutna-hora/ve-sportovni-hale-klimeska-diskutovali-o-planech-na-vystavbu-vysokorychlostni-trate/ Kutná Hora – Tématem pondělní tříhodinové diskuse ve sportovní hale Klimeška byla plánovaná výstavba vysokorychlostních tratí v ČR, zejména potom úseku, který by měl protnout Polabí a Kutnohorsko. Spolek VRTáci, který předkládá argumenty proti plánům Správy železnic, ohlásil 7000 signatářů petice a více jak 120 obcí, institucí, spolků, firem a dalších, kteří připojili svůj podpis pod „Memorandum o vzájemné spolupráci ve věci plánované výstavby vysokorychlostní trati“. V prvním, hodinovém bloku jednotlivé strany opět Číst více…

6.9.2021 – Kutná Hora

V pondělí 6. září 2021 se koná v Kutné Hoře veřejná debata k vysokorychlostním tratím v ČR (VRT). Dobrý den,V pondělí 6. září 2021 se koná v Kutné Hoře veřejná debata k vysokorychlostním tratím v ČR (VRT). V příloze najdete pozvánku na tuto akci.Debaty se účastní na jedné straně zástupci Ministerstva dopravy ČR, správy železnic a na druhé straně odpůrci VRT, tj. zástupci Memoranda, obcí a občanů, kteří nesouhlasí s výstavbou VRT. Akce se koná Číst více…

Východní rameno HS2 (High Speed 2) musí useknout, aby ušetřili 40 miliard britských liber

Největší a nejdražší projekt infrastruktury v Evropě, to je britský HS2. Stal se tak nákladným, že jeho velká část je nyní ohrožena. Trasa má tvar písmene  „y“. Na západě má spojit Londýn – Manchester a na východě Leeds. V současné době probíhá výstavba Fáze 1, spojení Londýn – Birmingham s plánovaným dokončením v roce 2026. Východní části HS2 (Fáze 2B) však nyní hrozí zrušení proto, aby se ušetřilo.((https://www.mirror.co.uk/news/politics/hs2s-east-leg-axed-save-24810850)) Zdroj britské vlády řekl: „ Vedení snad Číst více…

VRTáci v sídle STAN v Praze

V pondělí 9.8.2021 se uskutečnila plánovaná schůzka zástupců spolku Vrtáci a starosty Vidic p. Šafaříka s předsedou STAN p. Vítem Rakušanem. P. předseda ví o aktivitách našeho spolku z naší  emailové korespondence, kterou vedeme od počátku roku, proto nebylo nutné se dlouho představovat. Prohlásil, že není odborníkem na dopravu a že nám sjedná schůzku s p. hejtmanem Půtou, který za STAN tuto problematiku řeší.  Poděkovali jsme p. Rakušanovi za interpelaci ministra Havlíčka.  V krátkosti jsme v neformální diskusi zopakovali hlavní argumenty Číst více…

Pozvánka na veřejnou debatu k vysokorychlostním tratím KH_6.9.2021

Vážení přátelé,  dovolte mi Vás pozvat na veřejnou debatu k vysokorychlostním tratím ve spolupráci s městem Kutná Hora v zastoupení místostarostky Mgr. Bc. Silvie Doušové. Čas: pondělí 6. září 2021 od 16:00 hod Místo: Hala Klimeška, Kutná Hora Účastníci setkání: Vedení Kutné Hory Ministerstvo dopravy Správa Železnic Strany Memoranda – VRTaci SIRDO

27 mil Kč za komunikační agenturu (PR). 0 Kč za transparentnost.

SŽ hledají odbornou pomoc, aby mohli veřejnosti sdělit “pravdu”. Místo aby plně a upřímně zveřejnily číselnou analýzu, která podporuje ekonomickou výhodnost stavby VRT, se SŽ rozhodla použít 27 mil Kč z našich peněz, a najmula PR agenturu, která nám má prodat neprodejné. Tato částka je něco navíc k již tak existujícímu PR oddělení a celkovému rozpočtu((https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract_display_10321.html)). VRTáci z.s. požadují plné zveřejnění dat, která podporují ekonomickou výhodnost stavby VRT, na základě kterých se SŽ rozhoduje. Tato Číst více…

VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE NESPÍ

Samotná SŽ připouští, že náklady na výstavbu trati se z jejího provozu nikdy nevrátí. I vlastní fungování trati bude silně dotováno z veřejných rozpočtů. Investice do výstavby VRT dosáhnou dle předpokladu SŽ 600 mld. Kč, se započtením inflace tato částka přesáhne 1 bilion korun. V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o plánované výstavbě vysokorychlostní železniční trati Praha-Brno, která rozetne Suchdolsko mezi obcemi Malenovice, Dobřeň a Solopysky. Pokud se bude stavba realizovat, dojde k významnému záboru zemědělské půdy, Číst více…

Aerodynamický hluk je při rychlostech nad 250 km/hod dominantní…

Při rychlostech nad 250 km/hod (plánovaná rychlost až 350 km/hod) je dominantní aerodynamický hluk – velmi problematické odhlučnit klasickými protihlukovými stěnami (standartní výšky 4-5 m). “Hluk vysokorychlostních tratí je jednou z mála význačných škodlivin a záporných vlivů (hned po záboru půdy a dělícím efektu v krajině), které mohou tratě mít. Je natolik výrazným a specifickým fenoménem, že se jím zabývají akustičtí specialisté již léta. Hluk se při tak vysokých rychlostech chová jiným způsobem, než na jaký jsme zvyklí Číst více…

Britský HS2 (VRT) nesníží emise uhlíku

Velká část železniční sítě používá dieselové vlaky. SŽ obvykle uvádí a porovnává provoz na železnici s automobilovou dopravou, která spalovacími, naftovými motory více znečišťuje. Pojďme to tedy porovnat – v době, kdy bude VRT postaven a zprovozněn už bude EU vyžadovat přechod na elektromobily, které zvládnout cestu “od dveří ke dveřím”, automobily už v té době pravděpodobně budou i poloautomatické. Děsivé, že? Je to existenční hrozba pro SŽ. Když používáte auto přemýšlíte o tom kolik Číst více…

Otevřený dopis zastupitelům Středočeského kraje

Na konci měsíce května se uskutečnilo ve Vidicích setkání signatářů Memoranda o vzájemné spolupráci se zástupci Středočeského kraje a s významnými politickými představiteli. Za Středočeský kraj se zúčastnili: Ing. Bc. Jiří Snížek – náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování(Piráti), Mgr. Martin Kupka – statutární náměstek hejtmanky pro oblast silniční dopravy (ODS), Mgr. Petr Borecký – radní pro oblast veřejné dopravy (STAN), Mgr. Ondřej Lochman Ph.D. – předseda Výboru pro dopravu a člen zastupitelstva (STAN) Petr Halada – Číst více…

300 miliard, které se ani za 30 let nevrátí. To je rychlovlak v Česku

Zdroj: Seznam Zprávy Přes 40 kilometrů protihlukových stěn a vlaky za 37 miliard, s jejichž financováním možná soukromníkům pomůže stát. SZ získaly neveřejnou studii k projektu vysokorychlostní tratě, která do hodiny spojí Prahu s Brnem… …Z finanční analýzy je jasné, že vynaložené investiční náklady se do roku 2055 nevrátí. Minimálně v letech 2026 až 2055 bude mít VRT záporné hotovostní toky. „Je to očekávatelné vzhledem k zaměření projektu na dopravní infrastrukturu, která z hlediska investora obvykle nepřináší podstatné finanční efekty,“ uvádí studie… Číst více…

Správa železnic při opravě nádraží zalila stromy asfaltem, slibuje nápravu

Zdroj: iDNES Správa železnic při opravě nádraží v Lochovicích na Berounsku zalila stromy do asfaltu. Organizace Arnika a místní obyvatelé podají podnět k České inspekci životního prostředí. Mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda řekl, že úprava nádraží má zvýšit komfort cestujících. Připustil ovšem pochybení a slíbil nápravu… Zdroj: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/lochovice-sprava-zeleznic-zalila-stromy-do-asfaltu.A210603_141751_praha-zpravy_rsr

Signatáři „Memoranda“ oficiálně zahájili debatu o připravovaném projektu vysokorychlostní tratě

Zdroj: svoboda.info Vidice – Signatáři „Memoranda o vzájemné spolupráci ve věci plánované výstavby vysokorychlostní trati“ se střetli na Obecním úřadu Vidice s poslanci, představiteli Středočeského kraje, zástupci Správy železnic a dalšími hosty. Oficiálně tak začala avizovaná debata, která by měla dát odpovědi na otázky a obavy, jenž plánovaný projekt vysokorychlostních tratí vyvolává… https://www.svoboda.info/zpravy/region/signatari-memoranda_oficialne-zahajili-debatu-o-pripravovanem-projektu-vysokorychlostni-trate/ Otevřená výzva politikům Středočeského kraje Vážené dámy, vážení pánové, zastupitelé našeho Středočeského kraje, my, starostové, občane i podnikatelé nejen Středočeského kraje, signatáři Číst více…

Destrukce zákona o ochraně přírody a krajiny již částečně proběhla

Zdroj: ekolist.cz Jitka Jelínková: Destrukce zákona o ochraně přírody a krajiny již částečně proběhla. Zcela se shoduji s názorem Petra Svobody, který v příspěvku Zastavějí všechno kolem vás (9. 5. 2021) napsal, že návrh nového stavebního zákona „představuje největší nebezpečí pro českou krajinu za posledních 40 let“. Každý, kdo je jen trochu znalý reality české veřejné správy, nemá nejmenší pochybnosti, jak odborně a vyváženě (a navíc velmi rychle, protože všechno je tak jednoduché!) budou stavební Číst více…

Středočeský kraj začíná řešit utlumení provozu na některých lokálkách

Zdroj: zdopravy.cz Podle kraje jde zatím o pracovní materiál. Konec může nastat i u tratí, které nedávno prošly nákladnými úpravami. Středočeský kraj je prvním regionem, který začíná řešit možné omezení i úplné zastavení provozu na některých regionálních tratích. V Integrované dopravě Středočeského kraje (IDSK) vznikla tabulka, která od včerejška koluje zejména mezi zastánci provozu na lokálkách. Na seznamu tratí vytipovaných k možnému omezení dopravy je celkem třináct tratí…. https://zdopravy.cz/stredocesky-kraj-zacina-resit-utlumeni-provozu-na-nekterych-lokalkach-81449/ Seznam tratí (úseků), kde může dojít k Číst více…

Po trvalém masírování různých lobby skupin, se Česko rozhodlo stavět vysokorychlostní tratě.

Po trvalém masírování  různých lobby skupin, se Česko rozhodlo stavět vysokorychlostní tratě. Na jednu stranu by příznivec železnice mohl jásat, že konečně odzvoní letecké dopravě na kratší vzdálenosti mezi evropskými metropolemi, na druhou stranu musíme vidět ohromné utrpení obyvatel česko-moravské osy, kteří mají tu smůlu, že jejich sídla budou v blízkosti této quasi-ekologické stavby, nebo budou jejich pozemky doslova znárodněny a jejich staleté, ale i třeba nové domky a statky zbořeny. (Podobnost s rabující těžbou Číst více…

MALÉ OBCE LITOMĚŘICKA V OHROŽENÍ NOVOU RYCHLOU TRATÍ

Rád bych se podělil o novinky ve věci podstatných změn trasy vysokorychlostní trati v Ústeckém kraji. Pro ty, kdo zatím o problému nevědí, poslední varianty trasy, představené letos v lednu, jdou obě přes náš katastr, konkrétně varianta modrá, tzv. „Mrchový kopec“ má vést přes Labe u Počapel a Třeboutic. Druhá, červená, tzv. „Holý Vrch“/, by měla vést přes Labe u Hrobců a Libotenic a dál přes Chodouny, Polepy do Křešic a Zahořan. Vláda se rozhodla Číst více…

Studii na rychlovlaky z Prahy do Polska zpracuje firma pokutovaná za kartel

Zdroj: zdopravy.cz “Stát již opustil plán na možné trasování nové trati přes Liberec. Dvě firmy ze skupiny Sudop Group získaly další zakázku Správy železnic na přípravu vysokorychlostních tratí. Za 12,6 milionu korun zpracuje sdružení společností Sudop Praha a Moravia Consult studii proveditelnosti, která má ukázat, kudy vést trasu pro rychlé vlaky z Prahy do dolnoslezské metropole Wrocław (Vratislav). S jedinou výjimkou studie na vlaky z Prahy do Drážďan tak Sudop Group zatím ovládá přípravu rychlých Číst více…

Obce se bouří proti plánované vysokorychlostní trati

Zdroj: Novinky.cz Velký odpor vyvolal na Kolínsku a Kutnohorsku záměr ministerstva dopravy a Správy železnic vybudovat vysokorychlostní trať (VRT) mezi Prahou a Brnem a Prahou a Drážďany. Proti zveřejněné trase už existuje petice, dotčené obce sepisují memorandum a chtějí stavbě v navržené podobě bránit. Svorně si ale stěžují, že s nimi státní úředníci odmítají jednat a staví je před hotovou věc. Lidem nejvíc vadí, že trať má být postavená zcela nová mimo stávající kolejiště, takže Číst více…

Zemědělcům vezme půdu rychlotrať z Prahy do Brna i do Drážďan

Trvalé znehodnocení zemědělské půdy hrozí kvůli výstavbě vysokorychlostní vlakové trati z Prahy do Drážďan. Plánovaná trať se má na Ústecku dotknout desítek zemědělců, kteří pěstují chmel a zeleninu. Podobné problémy řeší také pěstitelé ve Středočeském kraji kvůli jiné větvi rychlotrati, která povede z Prahy do Brna. Obě oblasti se nacházejí v Polabské nížině, kde je nejúrodnější půda v Česku. Agrární komora ČR proto jedná s Ministerstvem dopravy. „Agrární komora ČR vyzvala ministra dopravy Karla Havlíčka Číst více…

-658,279,637,915.87 CZK

EU se dostala do „katastrofální reality“, protože evropská železnice ztrácí 22 miliard GBP (658,279,637,915.87 CZK) Železniční systém EVROPSKÉ UNIE čelil brutálním ztrátám v důsledku pandemie koronavirů. Železniční průmysl v EU ztratil v roce 2020 výnosy ve výši 22 miliard £ (26 miliard €), ukazují údaje ze Společenství evropských společností železniční a infrastrukturní dopravy (CER), které do značné míry zastupuje evropský průmysl. Osobní doprava byla zasažena více než nákladní doprava, ale pandemie si vybírá svou daň Číst více…

Proti rychlovlakům jsou nejen obce. Trať zničí nejlepší půdu, tvrdí zemědělci

Zdroj: Seznam Zprávy …Rostoucí odpor proti stavbě vysokorychlostní železnice se přesouvá z obcí na pole. Zemědělci varují před zničením nejhodnotnější půdy v Polabí. Proti vysokorychlostní dráze už neprotestují jen menší obce, které stojí v cestě projektu za stovky miliard korun. Projektantům chtějí vytrhnout tužku z ruky i zemědělci. Zemědělský svaz varoval, že denně zmizí 7 hektarů orné půdy. Také proto, že se nestaví na tzv. brownfieldech (starých industriálních areálech), ale na polích. O dalších 3300 Číst více…

Vlaková trať zabere tisíce hektarů půdy

Přetištěno z tohoto článku Úřadu AK ČR. O nové vysokorychlostní vlakové trati (VRT), která má cestování z Prahy do Brna lidem zkrátit na hodinu, se mluví několik desítek let. Nyní se přiblížila k realizaci, stát počítá se zahájením stavby už za čtyři roky. Proti nápadu se ale staví místní občané a také zemědělci, podle kterých by aktuálně naplánovaná trasa mohla zabrat tisíce hektarů zemědělské půdy. Vadí jim zejména úsek trati mezi Poříčany a Světlou nad Číst více…

Chodíte se dívat na kvetoucí bledule? V brzké době budete muset překonat vysokorychlostní trať

Chlum – Před dvěma lety si Hanouskovi vyhlédli stavení v obci Chlum z Zbýšova. „Je tady kolem spousta lesů,“ uvedl Josef Hanousek, který se tak přestěhoval s rodinou blíž přírodě. „Někdy v září 2019 jsem zjistil, že plány na výstavbu vysokorychlostní tratě jsou živé,“ dodal. Původní plány počítaly s dvěma variantami trasy – jižní varianta měla vést podél dálnice D1 a severní právě přes Kutnohorsko a Zbýšovsko, které nakonec stát dal přednost. „Pro trať byl rezervovaný asi 600 metrů široký Číst více…

VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE V EVROPĚ – VYBRANÉ PŘÍKLADY

Vladimír Srb Následující text je pouze stručným komentářem k problematice vedení vysokorychlostních železnic v Evropě. Vysokorychlostní železnice jsou dnes součástí železničních sítí ve většině zemí západní Evropy. Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Německo, Lucembursko, Nizozemsko, Belgie, Spojené království, to jsou příklady zemí, kde se tento typ železnice užívá již řadu let. Společné pro většinu vysokorychlostních železničních tratí v drtivé většině zemí je jejich budování jako součást již existujících tratí či koridorů. Pokud se staví nové tratě, Číst více…

“více než 130 tis. cestujících za den – Správa železnic”

Fantazie se setkává s realitou. Tento graf ukazuje skutečný počet cestujících na vysokorychlostní železnici  v jiných zemích a předpokládaným počet cestujících dle predikce Správy železnic. Bez těchto cestujících nemají žádný obchodní případ. Bez platného obchodního případu nemají převažující vládní firemní potřebu. A bez toho nemají základ pro provedení povinného nákupu, protože projekt nelze považovat za veřejný zájem. Údaje zveřejnili: Bc. Jiří Svoboda, MBA Generální ředitel a Ing. Martin Švehlík Ředitel odboru přípravy VRT v této Číst více…

Megaprojekty a rizika.

“Megaprojects and Risk” poskytuje první podrobné prozkoumání fenoménu megaprojektů. Jedná se o fascinující zprávu o tom, jak organizátoři multimiliardových megaprojektů systematicky a samoúčelně dezinformují parlamenty, veřejnost a média, aby dosáhli schválení a výstavby projektů.“ “Ukazuje, v neobvyklé hloubce, jak vzorec pro schválení představuje nezdravý koktejl podhodnocených nákladů, nadhodnocených výnosů, podhodnocených dopadů na životní prostředí a nadhodnocených účinků ekonomického rozvoje. Výsledkem jsou projekty, které jsou extrémně riskantní, ale kde je riziko skryto před poslanci, daňovými poplatníky Číst více…

Vysokorychlostní železnice a její dvě strany

Úvodem článku bych rád uvedl, že jako absolventa Dopravní fakulty Jana Pernera University Pardubice mě snad nebude nikdo podezírat ze zaujatosti vůči moderním dopravním prostředkům. Jedna věc je obdiv k vlastní pokročilé technice, druhou je její nasazení za nevhodných ekonomických podmínek. O vysokorychlostní železnici – trati  (VRT) se hovoří již delší dobu. Protože jsem se o tuto věc zajímal již před delším časem, například jsem byl na konferenci v Náměšti nad Oslavou i na několika dalších Číst více…

Univerzální občan Středočech

Myslela jsem, že je pryč doba, ve které jsem nejen jako dítě… …ale i mladá a dospělá zažila vládu jedné  strany, která všechny Čechy ohradila elektrickým plotem a v něm, o nich bez nich, rozhodovala dle  své zlomyslné a absurdní logiky. Většina Univerzálních Čechů přijímala pokyny a doufala, že se  jednou mlha rozestoupí a každý si bude sám moci rozhodnout o svém životě, svobodně. Kde a jak  bude bydlet, jak žít, když bude chtít, bude Číst více…

Kdo zaplatí dopravní hřiště v naší České republice?

V době krize a finanční nejistoty se navrhuje vybudovat vysokorychlostní železniční trať VRT – megalomanskou stavbu v hodnotě stovek miliard korun. Na jedné straně máme por. 1989 historicky nejvyšší schodek rozpočtu a na druhé straně chystáme megalomanskou stavbu za stovky miliard korun. První týden v březnu jsem tuto stavbu diskutovala na Krajském úřadě s radním pro dopravu Mgr. Boreckým (STAN).Překvapil mě a  mé kolegy ze spolku VRTáci výrokem „Peníze neřešte, to nejsou argumenty. Při takových to deficitech Číst více…

VRT Mnetěš

Plán Správy železnic pro Mnetěš na rok 2030: Intenzivní doprava na D8 doprovázená až 200 vlaky/den – vše na náspech a bez efektivních protihlukových opatření Vysokorychlostní trať (VRT) Praha – Drážďany Vážení spoluobčané, po dlouhá léta je v územním plánu Mnetěše vyčleněna územní rezerva (mezi obcí a dálnicí D8) pro vysokorychlostní trať (VRT) Praha – Drážďany v šíři 600 m, která kopíruje současnou dálnici D8. Jedná se o mezinárodní koridor v rámci sítě evropských rychlých spojení s plánovanou Číst více…

Eva Turnová: Vrtěti vrtem

Poslanci takzvaného AntiCovid týmu před pár dny představili praktický plán návratu k životu, který jsme vedli v době před pandemií. …Tenhle návrat rozhodně nebude lehký, uplynulý rok byl pro většinu z nás extrémně náročný. A v jeho průběhu nám došla spousta věcí: že v čele našeho státu nejsou dobří stratégové ani hospodáři a že se často musíme spolehnout sami na sebe, což znamená navzájem se vnímat a víc uvažovat v souvislostech, abychom rozpoznali, co je Číst více…

Zemědělský svaz České republiky & Agrární komora České republiky

Obracím se na Vás ve věci realizace výstavby vysokorychlostních železničních tratí (VRT), nově formulováno jako projet Rychlá spojení. Výstavbou VRT dojde nejen ke zničení venkovského rázu naší krajiny, ovlivnění životů tisíců lidí podél této trati, ale také samozřejmě k záboru tisíců hektarů zemědělské půdy. Velkou otázkou je přínosnost projektu v současné Covidové době a samozřejmě finanční náročnost celého projektu. Dovoluje stav veřejných financí takto náročnou stavbu?? Prosím pomozte nám rozpoutat celospolečenskou diskusi o tratích VRT! Číst více…

Firmy chtějí dvakrát tolik

Nový vrchol zdražování. Za vylepšení koridoru na 200 km/h chtějí firmy dvakrát tolik Stavební firmy nemají kapacity pro železniční stavby, stát přesto neustále navyšuje rozpočet Správy železnic Ze železničního stavitelství přišel další důkaz o přesycení trhu a z toho plynoucího zdražování staveb. Správě železnic (SŽ) se nepodařilo zadat zakázku na úpravy rozestavěného 4. koridoru v úseku Soběslav – Doubí pro rychlost 200 km/h. Jediný účastník tendru přišel s téměř dvojnásobnou cenou ve srovnání s předpokladem investora…. https://zdopravy.cz/novy-vrchol-zzdrazovani-za-vylepseni-koridoru-na-200-km-h-chteji-firmy-dvakrat-tolik-75117/

Sudop Praha dostal pokutu 9,3 milionu za kartel při přípravě vysokorychlostních tratí

Sudop Praha se ke spáchání nezákonného jednání přiznal, za což mu byla pokuta snížena o pětinu. Projektantská společnost Sudop Praha dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu ve výši 9,3 milionu korun za kartelovou dohodu s Výzkumným ústavem železničním (VUZ). Nedovolená dohoda se týkala přípravy vysokorychlostních tratí, konkrétně zakázky Správy železnic s názvem Technickoprovozní studie – Technická řešení VRT. Pokuta je pravomocná. VUZ (dceřiná společnost Českých drah) vyklouzl bez trestu díky leniency programu Číst více…

Správa železnic dostala pokutu 100 tisíc. Špatně zadala miliardovou zakázku

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potrestal Správu železnic pokutou 100 tisíc korun za chybu při zadávání veřejné zakázky na stavební úpravu trati mezi Řikonínem a Vlkovem u Tišnova, která měla zvýšit v úseku traťovou rychlost. Rozhodnutí úřadu potvrdil i jeho dosavadní předseda Petr Rafaj. Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/uohs-zeleznice-sprava-zeleznic-pokuta-trat-verejna-zakazka.A201201_135747_ekonomika_jla

Na tomto místě budou vkládány aktuální informace k plánované výstavbě vysokorychlostní trati (VRT) přes naše obce

Studijní cesta starostů z okolí Jihlavy, Humpolce a Benešova na VRT do SRN 27.8.2014  Datum konání: 9.6.2016 Na tomto místě budou vkládány aktuální informace k plánované výstavbě vysokorychlostní trati (VRT) přes naše obce. Studijní cesta starostů z okolí Jihlavy, Humpolce a Benešova na VRT do SRN 27.8.2014  Studijní cesta starostů z Jihlavska, okolí Humpolce a okolí Benešova do SRN na provoz rychlovlaků VRT se uskutečnila ve středu 27.8.2014. Svezení vlakem velmi příjemné, vzdálenost 91 km Číst více…

Jak stavíme VRT aneb koho má ráda vláda ČR?

Na místě, kde obvykle čtete o aktivitách místních samospráv, úspěších našich sportovců, významných jubileích spoluobčanů si Vám dnes dovolím předložit závažné celospolečenské téma. Na konci minulého století v r. 1999 byly do map územního rozvoje, tenkrát ještě na místním okrese Kutná Hora, zakresleny koridory pro výstavbu železnice. Tyto rezervy v plánech obcí zůstaly po desítky let až do dnešních dní. Nikdo z minulých i současných samospráv nepředpokládal, že by se jakákoliv stavba měla uskutečnit, a Číst více…

Hluk a vibrace

3.1.2 Hluk a vibrace Hluk patří k nejškodlivějším negativním průvodním jevům moderní civilizace. Hluk působí svou intenzitou, délkou trvání, frekvencí a rozložením během dne. Poškozuje  nejen lidské sluchové orgány, ale i cévní, zažívací, endokrinní a zejména nervový systém  člověka (Brinke, 1999). Při 120-130 dB, což odpovídá hluku leteckých motorů, se  projevují nevratné účinky na lidské tkáně. Ke zvýšené hladině hlučnosti (nad 60 dB)  přirozeně dochází na místech s vysokou návštěvností, v blízkosti letišť a dálnic. Číst více…

Bledě modrá tečka

Fotografie pořízená kosmickou lodí Voyager 1 v roce 1990 při letu do vesmíru, 5,9 miliardy kilometrů od Země. Naše planeta je osamělá skvrna ve velké obklopující kosmické tmě.” V naší nejasnosti, v celé této rozlehlosti, není žádný náznak, že pomoc přijde odjinud, aby nás zachránila před sebou samými. Země je zatím jediným světem, o kterém je známo, že v něm žije život. Alespoň v blízké budoucnosti nebude nikde jinde, kam by náš druh mohl migrovat. Číst více…

Pilhov

:projected_route: :proximity: :max_speed:. :max_frequency: :print_me:

Autor: stopvrt, před

Kouřim

:projected_route: :proximity: :max_speed:. :max_frequency: :print_me:

Autor: stopvrt, před