Stanoviska Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí k umístění koridoru VRT
Střední Čechy

Díky svobodnému přístupu k informacím jsme získali stanoviska MŽP a MZe k umístění koridoru stavby VRT ve Středočeském kraji.

Umístění VRT v rámci územní rezervy bylo představeno projektantem vybraným Středočeským krajem na veřejném projednání 9. aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje v květnu tohoto roku. Poté mohli jednotlivci, spolky, obce a ministerstva podat námitky a připomínky k projednávané trati.

Stanoviska obou ministerstev k 9. aktualizaci ZUR jsou negativní.

Plné znění stanoviska k návrhu 9. aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje MŽP, MZe a Povodí Labe: