7.2.2024 bylo odsouhlaseno v Zeleném kruhu – asociace ekologických organizací

STANOVISKO výstavbě VRT v ČR.

V současnosti je platný Program rozvoje rychlých železničních spojení v ČR schválený v květnu 2017. V programovém prohlášení z 1. března 2023 je uvedena výstavba vysokorychlostních železnic na našem území jako priorita. Náklady na přípravu VRT se do roku 2022 pohybovaly ve stovkách milionů korun ročně, přičemž v roce 2023 se jednalo již téměř o 1,25 mld. Kč.

Schválené jsou 3 studie proveditelnosti. Schválené trasy jsou rozděleny a na 3 úsecích probíhá posouzení vlivu na životní prostředí – EIA. Pokud bude studie EIA na jednotlivých úsecích schválena, zahájí se odkupy pozemků a stavba započne i bez schválení studií na ostatních problematičtějších úsecích.

Rozhodnutí o realizaci projektu tohoto rozměru by mělo stát na kvalitním vyhodnocení nákladů a přínosů (cost-benefit analysis, dále CBA). Takové však obsahují problematické předpoklady a nelze je považovat za komplexní zhodnocení. Hodnocení mají nabízet studie proveditelnosti pro tři úseky (Praha-Brno-Břeclav, Brno-Ostrava a Praha-Drážďany).

Analýza nákladů a přínosů nijak nebere v úvahu ztrátu ekosystémových služeb zabraného území. Neuvažuje se zde ztráta hodnoty orné nebo lesní půdy, ani hodnoty přírodních biotopů. Není provedena kvantifikace možných nefinančních nákladů souvisejících s poškozením životního prostředí.

Největším přínosem VRT (40 až 60 %) tvoří odhadované úspory cestovních dob závislé na vysokém počtu cestujících, především z toho důvodu vychází ekonomické analýzy pro VRT v Česku v kladných číslech. Zkušenosti ze zahraničí přitom ukazují, že příčinou velké ztrátovosti vysokorychlostních tratí je právě kombinace vysokých investičních nákladů a nízké poptávky, která se často po realizaci projektů ukazuje jako příliš nízká oproti původním odhadům.

Správa železnic prezentuje, že mezi Prahou a Brnem bude jezdit 58 tisíc cestujících denně. V rámci projektu Nová mobilita byla nedávno zkoumána poptávka po vysokorychlostní železnici mezi Prahou, Brnem a Ostravou. Výsledky ukazují: že potenciál dosahující až 23 480 cestujících v pracovní den na vysokorychlostní trati směrem z Brna do Prahy je pouze za předpokladu, že by souběžné dálnice zůstaly téměř prázdné (přestup cestujících z aut do vlaku).

Mnohem více se dočtete zde v plném textu STANOVISKA ZELENÉHO KRUHU včetně citace zdrojů.