Obce Středočeského kraje stále čekají na vyjádření k námitkám, které dali v květnu 2022 k 9. aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (AZUR).

AZÚR je nezbytný krok k zahájení přípravy stavby VRT. Proto předpoklad, že se na územích obcí mají dělat geologické práce spojené s výstavbou VRT, je přinejmenším udivující.

Pochybnosti obcí:

Obec č.1: Obec Černíny, Obec č.2: Obec Červené Janovice, Obec č.3: Obec Kořenice, Obec č.4: Městys Kounice, Obec č.5: Obec Nepoměřice, Obec č.6: Obec Opatovice I, Obec č.7: Obec Paběnice, Obec č.8: Obec Úmonín, Obec č.9: Obec Vidice, Obec č.10: Obec Zbýšov, Obec č.11: Obec Košice, Obec č.12: Obec Petrovice I

byli společnosti SUDOP Praha a.s. zaslány prostřednictvím právní služby Doucha Šikola Advokáti v následujícím znění:

I.
Procesní stav

Nadepsané obce obdržely dopisy od společnosti SUDOP PRAHA a.s. Ačkoli to v dopisech není zcela jasně uvedeno, lze z jejich obsahu orientačně usuzovat, že se pravděpodobně má jednat o oznámení geologických prací podle ust. § 9a odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu (dále též „oznámení SUDOP“).

Dopisy společnosti SUDOP PRAHA a.s. jsou nadepsány jako (cit.): „RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou, zpracování dokumentace pro ÚŘ; Předběžný geotechnický a hydrogeologický průzkum“. Ačkoli to v oznámení SUDOP není blíže uvedeno a nijak vysvětleno, obce z použitých zkratek v nadpisu orientačně usuzují, že se patrně má jednat o územní řízení pro stavbu vysokorychlostní železniční tratě (VRT) na úseku Praha-Brno.

Nadepsané obce jsou v postavení tzv. dotčených obcí ve vztahu k projednávanému návrhu 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „9. AZÚR SK“) a Vyhodnocení vlivů 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“), podle ust. § 42b odst. 4 a § 39 odst. 2 a 3 stavebního zákona, ust. § 172 odst. 5 správního řádu a čl. 100 odst. 1 zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadepsané obce podaly proti 9. AZÚR SK a VVURÚ námitky, které dosud nebyly vypořádány a 9. AZÚR SK dosud nebyla schválena. Předmětem 9. AZÚR SK a VVURÚ je vymezení koridorů vysokorychlostní trati (VRT) na území Středočeského kraje, včetně území nadepsaných obcí, což přímo souvisí s případným územním řízením pro VRT a tedy i s výše uvedeným oznámením geologických prací.

II.
Vyjádření k oznámení geologických prací

Jak je uvedeno výše, nadepsané obce předběžně předpokládají, že oznámení SUDOP má představovat oznámení geologických prací podle ust. § 9a odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb. k územnímu řízení pro stavbu vysokorychlostní železniční tratě (VRT) na úseku Praha-Brno. K tomu se nadepsané obce vyjadřují následovně:

1. V oznámení SUDOP není doložen příslušný právní status „organizace“ oprávněné k provádění předmětných geologických prací

Podle ust. § 9a odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb. provádí oznámení geologických prací pouze „organizace“, tj. subjekt splňující zákonné podmínky dle § 3 zákona č. 62/1988 Sb. a další podmínky tohoto zákona. V oznámení SUDOP není uvedeno nic, co by dokládalo, že společnost SUDOP PRAHA a.s. má ve vztahu k předmětným geologickým pracím právní status „organizace“ ve smyslu § 9a odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb.

Nadepsané obce proto požadují doplnění následujících údajů a dokladů:

1) Doklady o tom, že společnost SUDOP PRAHA a.s. splňuje zákonné podmínky a disponuje příslušnými oprávněními podle § 3 zákona č. 62/1988 Sb. k provádění předmětných geologických prací

2) Údaje a doklady o tom, kdo je zadavatelem předmětných geologických prací

3) Doložení právního titulu, na základě kterého je společnost SUDOP PRAHA a.s. oprávněna provést předmětné geologické práce, tj. příslušné smlouvy, pověření, plné moci atd.

4) Označení konkrétních „subdodavatelů“, kteří mají provést vrtné a sondážní práce (jak je uvedeno v oznámení SUDOP), včetně dokladů o jejich oprávnění provádět dané práce a včetně rámcových údajů o jejich smluvním vztahu ke společnosti SUDOP PRAHA a.s.

5) Potvrzení České geologické služby o zaevidování plánovaných předmětných geologických prací podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb.

2. V oznámení SUDOP není řádně identifikován „účel“ geologických prací

Obligatorní náležitostí oznámení geologických prací podle ust. § 9a odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb. je identifikace jejich „účelu“, což v případě oznámení SUDOP není splněno.

Jak již bylo uvedeno výše, kromě nadpisu „RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou, zpracování dokumentace pro ÚŘ; Předběžný geotechnický a hydrogeologický průzkum“ není v oznámení SUDOP uvedeno nic, z čeho by bylo možné zjistit účel geologických prací.

Pokud je účelem předmětných geologických prací příprava územního řízení pro stavbu VRT, jak se lze předběžně domnívat ze zkratek použitých v nadpisu oznámení SUDOP, pak takový postup nemá oporu v zákoně, neboť pro stavbu VRT na úseku Praha-Brno na území Středočeského kraje dosud nejsou vymezeny koridory a funkční plochy v příslušné územně plánovací dokumentaci, tj. v Územním rozvojovém plánu, v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje a v územních plánech jednotlivých obcí. Nadto pro stavbu VRT nebylo provedeno posouzení SEA ani EIA. Z hlediska zákonných postupů realizace stavby jsou tedy předmětné geologické práce přinejmenším předčasné, potažmo nezákonné.

Pokud je podkladem předmětných geologických prací Studie proveditelnosti Správy železnic a v ní vymezená trasa VRT SK4-320, pak je třeba namítnout, že tato trasa není řádně vybranou zákonnou trasou VRT, neboť Studie proveditelnosti SŽ nemá žádný právní status, nejedná se zákonný územně plánovací podklad a nebyla ani promítnuta do územně plánovací dokumentace. Studie proveditelnosti SŽ byla sice schválena Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR, avšak to z ní nečinní územně plánovací dokumentaci, ani zákonný územně plánovací podklad, ani zákonný podklad pro územní řízení. V neposlední řadě Studie proveditelnosti SŽ je zcela zastaralá a nereflektuje aktuální krizovou situaci, včetně nárůstu cen, a tedy již nemůže reálně sloužit jako relevantní podklad přípravy stavby VRT, a tudíž ani předmětných geologických prací.

V oznámení SUDOP nejsou ani řádně vymezeny jednotlivé druhy geologických prací a účel, ke kterému mají sloužit jednotlivé úkony geologických prací. V oznámení je pouze útržkovitě a nesystematicky zmíněn (cit.) „Předběžný geotechnický a hydrogeologický průzkum“, „průzkumné sondy“, „hydrogeologická a geofyzikální měření“. U průzkumných sond je uveden příkladmý výčet (cit.) „trvale vystrojené hydrogeologické vrty, inženýrskogeologické vrty, kopané sondy, pedologické sondy, statické a dynamické penetrace“. Dále je pouze obecně zmíněna „pasportizace studní“. V připojeném situačním výkresu jsou uvedeny nesrozumitelné zkratky, které nekorespondují s útržkovitým popisem prací v textu oznámení. Bez jasného rozpisu prací není z oznámení SUDOP zřejmé, co přesně se bude na území obce dít, jaké konkrétní typy geologických prací zde mají být prováděny a jaký má být účel těchto jednotlivých konkrétních geologických prací.

Nadepsané obce proto požadují doplnění následujících údajů a dokladů:

6) Řádné vymezení a srozumitelný popis kompletního stavebního záměru, pro který mají být předmětné geologické práce prováděny, včetně označení stavebníka a oprávněného investora, a včetně srozumitelného vysvětlení použitých zkratek a kódů.

7) Řádné vymezení a popis všech správních řízení, pro která jsou předmětné geologické práce určeny, včetně označení konkrétních příslušných správních orgánů a příslušných ustanovení aplikovaných právních předpisů.

8) Schválený projekt geologických prací podle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., včetně všech příloh a informací, kdy a kým byl vypracován a schválen.

9) Vyjádření krajského úřadu k projektu geologických prací podle ust. § 6 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., včetně všech příloh.

10) Údaje o posouzení vlivů stavby VRT na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (procesy SEA a EIA), včetně příslušných spisových značek, čísel jednacích a příslušných kódů pro vyhledání v informačním systému Cenia.

3. V oznámení SUDOP není řádně vymezen „rozsah“ geologických prací

Další obligatorní náležitostí oznámení geologických prací podle ust. § 9a odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb. je vymezení jejich „rozsahu“, což v oznámení SUDOP rovněž není splněno.

Vymezení rozsahu geologických prací úzce souvisí s identifikací jejich účelu. Jak již bylo uvedeno výše, v oznámení SUDOP nejsou řádně vymezeny jednotlivé konkrétní geologické práce a jejich rozsah a účel, ke kterému mají sloužit.

Připojený situační výkres poskytuje zcela nedostatečnou představu o územním rozsahu a lokalizaci předmětných geologických prací, neboť není vyhotoven v dostatečně velkém měřítku, nezobrazuje hranice pozemků s parcelními čísly a nejsou v něm pravděpodobně zakresleny všechny plánované práce.

Z oznámení SUDOP není patrná ani hloubka geologických prací spojených se zásahy do pozemků, tj. do jaké hloubky bude vrtáno, jakými technologiemi a jaká bude celková hloubka, resp. délka vrtných prací, což je podstatné pro právní režim daného postupu.

S jasným vymezením rozsahu geologických prací úzce souvisí identifikace dotčení vlastnických práv jednotlivých vlastníků pozemků. Bez přesnějšího vymezení územního rozsahu geologických prací nelze identifikovat dotčené vlastníky pozemků. V této souvislosti obce postrádají v oznámení SUDOP příslušné informace a instrukce pro vlastníky pozemků ve smyslu ust. § 14 zákona č. 62/1988 Sb. o vstupu na cizí nemovitosti a jejich využívání. Úkolem obcí zcela jistě není nahrazovat činnost zadavatele a organizace ve smyslu § 9a odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb. a vlastními silami analyzovat právní úpravu, poučovat dotčené vlastníky a zajišťovat řádný a zákonný průběh geologických prací. Tyto záležitosti je povinna zajistit organizace provádějící geologické práce.

S vymezením rozsahu předmětných geologických prací rovněž souvisí posouzení jejich vlivů na životní prostředí, což není v oznámení vůbec nijak popsáno a doloženo.

Nadepsané obce proto požadují doplnění následujících údajů a dokladů:

11) Situační výkresy všech geologických prací v měřítku katastrální mapy s vyznačením hranic a parcelních čísel všech dotčených pozemků.

12) Podrobný popis a polohové určení všech bodů zásahů do pozemků (sondy, vrty atd.) prostřednictvím souřadnic GPS a parcelního čísla konkrétního dotčeného pozemku.

13) Hloubka vrtných prací na jednotlivých konkrétních bodech zásahů do pozemků, celková hloubka, resp. délka strojních vrtných prací na území obce a celková délka strojních vrtných prací pro stavbu VRT na území Středočeského kraje.

14) Jednoznačné vymezení očekávané doby provádění předmětných geologických prací, neboť formulace v oznámení SUDOP odkazující na postup dle klimatických podmínek a dle průběhu prací umožňuje prakticky libovolné nepřezkoumatelné změny termínu.

15) Podrobné instrukce pro vlastníky dotčených pozemků dle § 14 zákona č. 62/1988 Sb.

16) Údaje o posouzení vlivu předmětných geologických prací na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA), a včetně příslušných spisových značek, čísel jednacích a příslušných kódů pro vyhledání v informačním systému Cenia.

17) Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. ZOPK k provádění předmětných geologických prací.

18) Souhlas vodoprávního úřadu s prováděním předmětných geologických prací podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. vodního zákona.

19) Souhlas s prováděním předmětného geologického a hydrogeologického průzkumu podle § 13 zákona č. 289/1995 Sb. lesního zákona.

20) Souhlas vlastníků dotčené zemědělské půdy a osoby oprávněné tuto zemědělskou půdu užívat podle ust. § 8 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF k provádění předmětných geologických prací.

21) Souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu podle ust. § 8 odst. 3 a § 9 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF k provádění předmětných geologických prací.

III.
Závěrečný návrh

Nadepsané obce trvají na doložení všeho výše uvedeného ještě před zahájením předmětných geologických prací, neboť jedním ze základních úkolů samosprávné obce je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chránit též veřejný zájem, chránit životní prostředí, zdraví a majetek občanů, a chránit obecní majetek (srov. § 2 odst. 2, § 10, § 35, § 38 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Bez doplnění výše uvedených podkladů a údajů a bez objasnění výše popsaných nesrovnalostí nemohou nadepsané obce považovat předmětné geologické práce za řádně oznámené dle ust. § 9a odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb. a započatý postup za zákonný.

V Praze dne 8. 3. 2023
Doucha Šikola advokáti s.r.o.

Kes stažení: Reakce obcí na oznámení spol. SUDOP Praha a.s. (.pdf)