• Písemný sběr podpisů Petice podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním za:

pozastavení příprav na výstavbu tratě, navrhu otevřít širokou odbornou diskusi, ale především žádáme o to, aby se celý projekt konzultoval s obyvateli dotčených obcí.

  • Pokud podání označené jako petice nebude mít všechny náležitosti vyplývající ze zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, nebude považováno za petici, nýbrž za stížnost a bude tedy vyřizováno podle pravidel rady pro přijímání a vyřizování stížnost

SHROMAŽĎOVÁNÍ PODPISŮ POD PETICI:

Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili.

K podpisu pod petici občan ČR starší 18 let uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

  • Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.
  • K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
  • Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.
  • Prosím o nevyplňování čísla podpisu, podpisy budou číslovány při shromažďování archů postupně. 

Posílejte na adresu, nebo noste VRTákům:

VRTáci z.s.
Tuchotice 29, Vidice
284 01
Kutná Hora

POZNÁMKA: SOULAD S GDPR JE ZAJIŠTĚN TÍM, ŽE:

  • Každý kdo připojí svůj podpis pod petici je na příslušném podpisovém archu upozorněn, že svým podpisem zároveň souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů po dobu nezbytně nutnou.
  • Na podpisovém místě bude veřejně přístupný vždy jen jeden rozepsaný podpisový arch, a to pod stánku textem petice.
  • Bude-li arch zaplněn obsluha podpisového místa jej uschová na neveřejné místo a nahradí novým podpisovým archem.