Rád bych se podělil o novinky ve věci podstatných změn trasy vysokorychlostní trati v Ústeckém kraji.

Pro ty, kdo zatím o problému nevědí, poslední varianty trasy, představené letos v lednu, jdou obě přes náš katastr, konkrétně varianta modrá, tzv. „Mrchový kopec“ má vést přes Labe u Počapel a Třeboutic. Druhá, červená, tzv. „Holý Vrch“/, by měla vést přes Labe u Hrobců a Libotenic a dál přes Chodouny, Polepy do Křešic a Zahořan.

Vláda se rozhodla přeprogramovat vysokorychlostní evropskou trať a přidat do představy nového spojení obsluhu regionu a napojení nákladní dopravy. Náhlou změnou trasy však hrozí porušení právního stavu v území a platných jistot, které jsou dány územními plány obcí, pracně projednanými a schválenými v minulých letech. Územní plány jsou průnikem přání obcí a obyvatel, respektují limity území a přírody, dlouhodobé utváření krajiny a lidských sídel. Jsou součástí našich zákonů a pravidel fungování společnosti, jako nástroj trvale udržitelného rozvoje, ochrana před nepřiměřenými zájmy jednotlivců, developerů, ale i před nepřiměřenými záměry státu. Podle těchto závazných dokumentů se obce rozvíjí a lidé si staví své domy. Obce při jejich návrzích museli ze zákona respektovat nadřazené dokumentace, krajské Zásady územního rozvoje /ZÚR/a státní Politiku územního rozvoje /PÚR/. Tyto dokumenty ale prozatím počítají s trasou na opačné straně Labe u Bohušovic.

Nový návrh kombinuje nákladní i regionální dopravu s vlaky vyšších rychlostí, s průjezdem hustě zastavěným územím od Roudnice k Litoměřicím, s komplikovanými napojeními na stávající tratě, řadou mimoúrovňových křížení. Rychlost takové trati bude nejvýše 250km/h, spíš méně vzhledem k těsnému míjení zastavěných částí obcí a předpokládaným hygienickým opatřením.

Minimálně od roku 2015 se odvíjel tlak a lobbing města ústí nad Labem na zastávku přímo v centru města, což vyvolalo projektové změny, návrhy nových tras, územně technické studie. Řešily průjezd centrem Ústí nad Labem a varianty průchodu Středohořím směrem k Roudnici nad Labem a jejich prověření z hlediska různých zájmů a střetů v území. Zároveň ale byla porovnávána i původní trasa, zakotvená v ZÚR od r. 2011 a v předchozích dokumentacích / VÚC Litoměřicko/ již v roce 1997.

Práce bezmála třiceti předchozích let byla nyní opuštěna a během krátké doby jsou v našem území od Roudnice po Ústí navrhovány 2 nové trasy Pro objektivnost je třeba říci, že trasa tzv. modrá -„Mrchový kopec“ je obměnou dříve prověřované trasy, která ovšem měla nejvíc problémových střetů v území. Jako důvod změn je uváděno napojení Ústí, geologické podmínky a také napojení nákladní dopravy.

Studie proveditelnosti schválená Ministerstvu dopravy v prosinci 2020 konstatuje problematickou realizovatelnost modré varianty kvůli muničnímu skladu a přírodním památkám mezi Hrobci, Libotenicemi a Travčicemi a také technicky obtížnému křížení řeky Labe u Třeboutic. Zároveň je předložena varianta červená – „Holý vrch“, jako údajně realizovatelná a ekonomičtější alternativa trasy. Tato varianta ovšem znamená neplánované poškození dalších několika obcí, jmenovitě Horbců, Libotenic, Chodoun, Polep, Křešic, další obce budou podtunelovány – Trnovany, oblast Ploskovic, Maškovic, Žitenic. Měl by vzniknout další menší tunel u Pustaje, vyústěný za zámkem v Zahořanech, pak kousek na terénu přes Luční potok a u Cihelny by měl vzniknout portál dlouhého tunelu až k Ústí, který by se měl razit právě od Zahořan. Likvidační důsledky pro Zahořany se zachovalou historickou strukturou a řadou kulturních i přírodních památek a hlavně těsným sousedstvím našich obytných domů si umíte představit.

Podle Správy železnic se na úrovni studie proveditelnosti s obcemi prozatím nejedná, u nás jsme ale spolu se starosty okolních obcí o prezentaci navrhovaných tras ihned po zjištění plánovaných změn trasování požádali. Prezentace proběhly v březnu 2020 a poté přes internet po schválení studie proveditelnosti Ministerstvem dopravy v lednu 2021. Hned na 1. prezentaci bezprostředně po zjištění úvah o změně trasy jsme vyjádřili náš zásadní nesouhlas, následně napsali jako starostové postupně několik dopisů na příslušná ministerstva i na Krajský úřad. Založili jsme společně také občanské sdružení RozVRTaná krajina. Na facebookovém profilu a na stránkách obcí prezentujeme novinky z vývoje situace a náš postoj.

Více něž rok se snažíme především upozorňovat na nepřijatelný návrh tras, nedostatečnou komunikaci s obcemi, prezentujeme hodnoty naší zemědělské krajiny. Na situaci jsme ihned po volbách upozornili nově zvolené zastupitele kraje. Osobně jsem k tématu natočil amatérské video, ve snaze přiblížit a vysvětlit názorně problém. https://youtu.be/53_5wNf8MQ4. Krajští zastupitelé se po prvním seznámení postavili za naše obce a krajinu a pozastavili prozatím proces, který by směřoval k pořízení měny Zásad územního rozvoje, o kterou má v plánu požádat Správa železnic. Zároveň proběhlo několik reportáží v médiích, také diskuse on-line Pirátské strany, do které jsem byl přizván k obhajobě obcí před třemi zastánci zastávky v centu Ústí.

Naposledy jsme se za malé obce zúčastnili jednání Zastupitelstva Kraje 22.3. V předsálí jsme prezentovali naše problémy a nové trasy VRT pomocí názorné mapy, také naše společné priority a rizika projektu VRT. Smyslem bylo také ukázat připravenost se účastnit pracovní skupiny, do které nás zve Hejtman. Bude potřeba nadále obhajovat naše zájmy a hledat řešení při silném tlaku Ústí nad Labem, které vehementně prosazuje změnu trasy s průchodem přímo centrem města. Tlak krajského města vedl ve svém důsledku k návrhu posledních tras, které jsou pro nás nepřijatelné. Je potřeba obhajovat princip územního plánování s participací obcí a měst, zastupitelstev a zachování demokratických práv všech zúčastněných během procesu plánování a schvalování!

Proběhlo krátké vystoupení před zastupiteli /Ondřej Štědrý – Křešice, Lada Rejžková – Libotenice. Za Ústí vystoupil také pan Hausenblas se svojí obhajobou terminálu v centru města. Bylo přijato usnesení o pověření Hejtmana k vytvoření pracovní skupiny, ve které budeme mít své zástupce /Štědrý, starostky Hrobců Hlaváčová, Trnovan Čechová, Libotenic Rejžková a architekt – urbanista Petr Vávra. Naší snahou je postupovat v maximální jednotě a koordinovat svoje postoje, nenechat mezi sebe vrážet klíny. Zároveň musíme vystupovat konstruktivně a chytře, abychom nebyli z diskuse vyřazeni. Budeme nadále společně trvat na respektování dlouhodobé územní rezervy v platných Zásadách územního rozvoje. Případné nutné změny trasy musí být důsledně prověřeny a porovnány s původním koridorem při dodržení stavebního zákona.

Ústí nad Labem je z pohledu Evropy pouze nevýznamnou zastávkou, jakkoli jeho vhodné napojení vlaky menších rychlostí, adekvátních charakteru území, je jistě žádoucí. To ovšem platí i pro další města regionu, Teplice, Most, Litvínov, Děčín, Litoměřice, Roudnici nad Labem, Lovosice.

Napojení většiny měst je možné pomocí sjezdů nebo propojovacích terminálů mimo centra na velmi hustou železniční síť, kterou je potřeba postupně modernizovat a vybavit soudobými vlaky. Tak je tomu například ve Francii, na kterou se plánovači rádi odkazují. Centry měst hlavní trasa nevede téměř nikdy.

Pro zvídavé odkaz na mapu železnic: https://www.openrailwaymap.org/

Stále je platná územní rezerva pro VRT a také územní plám města Ústí nad Labem, který s terminálem VRT v centru města nepočítá. Proto je nám podivná suverénní rétorika zastánců zastávky v Ústí, kteří ji prezentují jako jedinou možnou variantu a původní koridor VTR jako přežitý. Důsledky jsou ovšem také dále na trase k Litoměřicím a Roudnici, kromě technicky náročného a tedy i drahého terminálu v centru Ústí jsou to 2 nové přejezdy Labe a pro nás, obce postižené novými trasami, naprosto nepřijatelné trasování skrz obce, nebo v těsné blízkosti s rozdělováním obcí a devastací krajiny.

Z projektování a hodnocení střetů, ale bohužel i z legislativy se postupně vytrácí živočišný druh člověk, což je bohužel trend současných změn legislativy. Píši to s plným respektem k ostatním živočišným druhům, přírodě a krajině. Dovoluji si zde také připojit odkaz na Evropskou úmluvu o krajině, ve které se země Evropy dohodly. https://www.mzp.cz/cz/evropska_umluva_o_krajine_smlouva

Dosavadní proces plánování je provázen absencí komunikace, neupřímným jednáním směrem k obcím, nic neříkající a schématické odpovědi ministrů s ujištěním, že bude možné se vyjádřit v procesu změny ZÚR, procesu EIA /posouzení vlivu za životní prostředí/. To ovšem bude při zvažování dvou pro nás tragických variant, z nichž jedna je navíc obtížně realizovatelná, už proces formální, diskriminační, napadnutelný a odsouzený k prohře buďto obcí a krajiny, nebo k blamáži s realizací rychlé trati v nedohlednu. Evropská unie, která po auditech dokončených tratí má přehled o nákladech a efektivitě tratí, do takového projektu své prostředky nebude ochotna vložit. Zkušenosti z arogantního jednání skrze strohé oznamování změn přes projektanty SŽ jsou stejné v jiných částech České republiky, například na Kutnohorsku, postiženého stejným procesem zásadní změny trasy.

Pokud chceme vytvořit funkční a rychlé transevropské spojení, sledujme dlouhodobě projednané koridory, dohody v území a nepodceňujme kvalitní průzkumy a vzájemnou komunikaci. V tom vidíme šanci, jak projekt nepohřbít a efektivně ho realizovat. Doufejme, že nově vznikající pracovní skupina nebude jen formální gesto k vytvoření iluze demokratického přístupu a že z práce skupiny vzejde taký nějaký pozitivní výsledek s vyváženým poměrem zisků a ztrát. Pokusíme se naše ztráty co nejvíce omezit, tak nám držte palce.

Ondřej Štědrý, místostarosta obce Křešice

Kategorie: Trasy

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *