Krajský úřad Středočeského kraje, oznamuje veřejné projednání návrhu 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „9. AZÚR SK“) a Vyhodnocení vlivů 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“), který vymezuje koridory pro veřejně prospěšné stavby vysokorychlostní trati (dále jen „VRT“) Poříčany – Světlá nad Sázavou a spojka v úseku VRT – Nymburk, včetně staveb souvisejících.

Veřejné projednání se bude konat ve středu dne 11. 5. 2022 od 16:00 na adrese Hasičská 778, 285 04 Uhlířské Janovice v sále hasičské zbrojnice a zároveň bude živě přenášeno na odkazu uvedeném na internetových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje.

Co mohou dělat obce a zástupci veřejnosti a občané?

Podle ust. § 42b odst. 4 a § 39 odst. 2 a 3 stavebního zákona mohou dotčené obce, oprávnění investoři a zástupci veřejnosti podat námitky proti 9. AZÚR SK a VVURÚ. Námitky s odůvodněním a vymezením dotčeného území lze uplatnit u Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru územního Č.j. SZ 061260/2020/KUSK ÚSŘ/HS str. 3 plánování a stavebního řádu, do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Ve stejné lhůtě může každý u Krajského úřadu Středočeského kraje, uplatnit připomínky k 9. AZÚR SK a VVURÚ. K později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Rovněž se nepřihlíží k námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje.

  • Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí být podány v souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zejména s § 37 odst. 2, který upravuje obsah podání.
  • Podle ust. § 6 odst. 6 písm. d) stavebního zákona je k uplatnění námitek obce příslušná rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce.

Způsoby doručení Krajskému úřadu Středočeského kraje:

  • písemnou formou do podatelny
  • písemnou formou zasláním na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Zborovská 11, 150 00 Praha 5
  • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny: podatelna@kr-s.cz
  • datovou schránkou: keebyyf

Plné znění

https://www.kr-stredocesky.cz/web/uzemni-planovani/9.-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-stredoceskeho-kraje